Need Help ?
Call: +977- 055520120

राैतहट जिल्लास्थित सबै विद्यालयहरूलाइ विद्यालय कर्मचारी विवरण सम्बन्धि फाराम भर्ने बारे जरूरी सुचना

प्रकाशित मिती:  २०७१-०७ -२०

राैतहटस्थित सबै सामुदायिक विद्यालयहरूले अविलम्ब निम्नानुसारको फाराममा माग भएबमाेजिमको विवरण भरी जिशिकामा पेश गर्न जानकारी गराइन्छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको वेबसाइट हेर्नुहुन वा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

राैतहटस्थित सबै सामुदायिक विद्यालयहरूले अविलम्ब निम्नानुसारको फाराममा माग भएबमाेजिमको विवरण भरी जिशिकामा पेश गर्न जानकारी गराइन्छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको वेबसाइट हेर्नुहुन  वा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।